Close

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Holland & Barrett en op alle met Holland & Barrett aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Holland & Barrett is ingestemd.

1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Holland & Barrett in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Holland & Barrett behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Holland & Barrett en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Holland & Barrett is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Holland & Barrett is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Holland & Barrett via elektronische weg is verzonden en door Holland & Barrett is ontvangen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.

2.5 Koper en Holland & Barrett komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Holland & Barrett zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Holland & Barrett garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.


3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.


3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Holland & Barrett in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Holland & Barrett worden gecorrigeerd.


3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • iDEAL
 • Creditcard (Visa, American Express en Mastercard)
 • Paypal
 • Sofort Banking
 • Bancontact
 • Riverty (voorheen Afterpay)
   

Holland & Barrett kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.


4.2 In het geval door Holland & Barrett een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.


4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Holland & Barrett is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.


4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Holland & Barrett, als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.


4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Holland & Barrett bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

 

4.7 Om van Riverty gebruik te kunnen maken, moet je 18 jaar of ouder zijn en ga je automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden van Riverty. Riverty voert een gegevenscontrole uit om je verzoek om achteraf te betalen goed te keuren. Daarbij hanteert Riverty een strikt privacybeleid zoals beschreven in hun privacyverklaring. Riverty heeft het recht om betalingen van hun platform te weigeren. 

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Holland & Barrett ernaar om na betaling van de bestelling binnen 3 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Holland & Barrett kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.


5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

6. Retourneren en Recht van ontbinding

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie. Als de consument-Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Holland & Barrett. Binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt de consument-Koper het product terug aan Holland & Barrett. De producten kunnen worden geretourneerd aan Holland & Barrett NL Afdeling Retouren, Beveland 3, 1948 RA Beverwijk. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.


6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Holland & Barrett zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag waarop de consument-Koper de herroeping meldt. Holland & Barrett mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Holland & Barrett is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.


7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Holland & Barrett geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.


8.2 Holland & Barrett is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Holland & Barrett B.V. Holland & Barrett is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.


8.3 Indien Holland & Barrett, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Holland & Barrett verzekering hieromtrent wordt vergoed, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.


8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Holland & Barrett aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Holland & Barrett behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.


8.6 De Koper is gehouden Holland & Barrett te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Holland & Barrett mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.


8.7 Het is mogelijk dat Holland & Barrett op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Holland & Barrett is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.8 Voor alle producten die een consument bij Holland & Barrett koopt, geldt dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Holland & Barrett niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Holland & Barrett, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken , of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.


10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland & Barrett, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 Holland & Barrett zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


11.2 Holland & Barrett neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Holland & Barrett of overeenkomsten gesloten met Holland & Barrett worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

13. Diversen

13.1 Holland & Barrett B.V. is gevestigd te (1019 GM), Piet Heinkade en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 27113817. Het BTW-identificatienummer is NL 007440029 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Holland & Barrett B.V., Piet Heinkade 171, 1019 GM te Amsterdam of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.


13.2 Klantenservice (020-8885031) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Zij zijn ook te bereiken via E-mail. 


13.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Holland & Barrett doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.


13.4 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Holland & Barrett B.V. Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden. De Tuinen is een handelsnaam van Holland & Barrett B.V.


13.5 Een BTW-factuur is alleen beschikbaar voor bestellingen die gemaakt zijn vanuit een klantaccount. De BTW-factuur is te downloaden in "Mijn bestellingen" in het account.

13.6 De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • IDeal
 • MasterCard
 • Visa
 • AmericanExpress
 • PayPal
 • Riverty
 • Instagram
 • Facebook
© 2023 Holland & Barrett N.V.
+31 20 8885031 | klantenservice@hollandandbarrett.com